page_banner

מזון ומשקאות

6

מים הם חומר גלם חיוני לעיבוד מזון וחיטוי וניקיון מפעלים ועסקים. עם העלייה במודעות להגנת הסביבה ובפיקוח הממשלתי, חברות מקדישות יותר ויותר תשומת לב לניהול מי שפכים. חברות רבות גיבשו הנחיות פנימיות למי שפכים, המחייבות את המפעלים לפקח על פרמטרים מרכזיים של מי שפכים ולעמוד במגבלות על ידי מדידה בתדירות מוגדרת.