තටාකය සහ ස්පා - Shenzhen Sinsche Technology Co., Ltd.
පිටුව_බැනරය

තටාකය සහ ස්පා

තටාකය සහ ස්පා

තටාකයේ ජල පිරිපහදු කිරීමේ ප්‍රධාන පරමාර්ථය වන්නේ ජලය ආරක්ෂිත සහ පිහිනීමට ප්‍රියජනක තත්ත්වයක පවත්වා ගැනීමයි,Sinsche ජල පරීක්ෂණ උපකරණයs වේ නිර්මාණවෘත්තීය සහ නේවාසික තටාක, ස්පා සහ ජල චිකිත්සක තටාක සහ උණුසුම් තටාක සඳහාජල තත්ත්වය පරීක්ෂා කිරීමට..